Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, uczniowie biorą udział w realizacji projektów edukacyjnych.

W roku szkolnym 2017/18 uczniowie klas II Gimn. będą mogli uczestniczyć w realizacji projektów. Ustala się następujące terminy:

TEMATY do realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Lesznie.
Tematy realizowane w roku szk.2017/2018 w Gimnazjum w Lesznie.
REGULAMIN realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Lesznie.

W roku szkolnym  2012/13 uczniowie klas II uczestniczyli w realizacji projektów.
Sprawozdania można obejrzeć w postaci pokazu filmowego: