STATUT
Szkoły Podstawowej
im. Stefana Batorego
w Lesznie

SPIS TREŚCI:
 1. Postanowienia ogólne
 2. Cele i zadania szkoły
 3. Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów
 4. Organy Szkoły
 5. Organizacja szkoły
 6. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
 7. Uczniowie
 8. Rodzice
 9. Współpraca z instytucjami
 10. Ceremoniał szkolny
 11. Postanowienia końcowe

WERSJA DO DRUKU:


 1. STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Stefana Batorego w LESZNIE

 2. UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ