PROGRAM WYCHOWAWCZY
GIMNAZJUM
ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W LESZNIE

Gimnazjum - Klasy I – III

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie.”
Jan Zamoyski


 1. Nadrzędny cel Gimnazjum:
 2. Program wychowawczy powstał w oparciu o:
  1. Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, art.72
  2. Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami
  3. Statut Szkoły
  4. Zadania zawarte w podstawie programowej gimnazjum
  5. Kartę Nauczyciela
  6. Analizę potrzeb i oczekiwań uczniów oraz rodziców
   1. Uczniowie oczekują od Szkoły:
    - zapewnienia im bezpiecznego pobytu w szkole
    - sprawiedliwego systemu oceniania,
    - wyrozumiałości nauczycieli,
    - ciekawie prowadzonych lekcji,
    - miłej atmosfery,
    - właściwego stosunku nauczycieli do uczniów,
    - organizowania zajęć pozalekcyjnych, w tym kół zainteresowań,
    - obniżania oceny zachowania i stosowania radykalnych kar w przypadku zachowania nagannego,
    - uzyskiwania nagród i wyróżnień za zachowanie wzorowe
   2. Rodzice oczekują od szkoły:
    - zapewnienia ich dzieciom bezpieczeństwa w szkole,
    - rozwijania u ich dzieci samodzielności i odpowiedzialności,
    - kształtowania umiejętności skutecznego uczenia się oraz wzajemnego pomagania sobie w nauce,
    - kontaktów z nauczycielami poprzez wywiadówki, dni otwarte, indywidualne spotkania z nauczycielami, pisemne opinie o postępach i zachowaniu dziecka, spotkań integrujących środowisko szkolne (nauczyciele, rodzice, dzieci) .
   3. Nauczyciele cenią sobie i chcą kształtować u swoich uczniów zespoły cech:
    - odpowiedzialność i obowiązkowość,
    - kulturę osobistą, takt, szacunek i życzliwość dla innych
    - samodzielność, zaradność, otwartość
    - uczciwość (prawość, prawdomówność)
    - krytycyzm wobec siebie i innych, na których opierają model sylwetki absolwenta Gimnazjum.
  7. Wnioski wypływające z analizy pracy nauczycieli
  8. Wyniki ankiet ewaluacyjnych dla rodziców i uczniów
 3. Zadania szkoły:
  1. Integracja uczniów w środowisku szkolnym, budowanie zespołu klasowego.
  2. Rozwijanie uuczniów zachowań sprzyjających samodzielności i odpowiedzialności.
  3. Budzenie w uczniach wrażliwości moralnej poprzez ukazywanie "dobra" jako wartości nadrzędnej.
  4. Kształtowanie postaw sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu rodziny, szkoły, regionu, państwa.
  5. Zapewnienie uczniom właściwej opieki.
  6. Kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się patologiom społecznym.
  7. Przygotowanie uczniów do kontynuacji nauki w szkołach wyższego stopnia oraz aktywnego włączania się w życie społeczne.
 4. Sylwetka absolwenta gimnazjum

  Absolwent gimnazjum orientuje się w otaczającym go świecie. Rozumie organizację życia społeczno - gospodarczego regionu i kraju. Posiada umiejętności doboru i korzystania z różnych źródeł wiedzy, sprawnie posługuje się nowoczesnymi technologiami przetwarzania informacji. Potrafi porozumiewać się w podstawowym zakresie przynajmniej jednym językiem obcym. Ma ukierunkowane zainteresowania, które pomagają mu w wyborze zawodu i drogi dalszego kształcenia się.

  Jest odpowiedzialny i przewidujący konsekwencje swojego postępowania. Posiada rozwinięty krytycyzm umożliwiający mu selekcję treści medialnych. Odróżnia fikcję od świata realnego.

  Rozumie zasady demokracji, współpracuje w grupie poszukując rozwiązań kompromisowych. Jest kontaktowy, ceni sobie przyjaźń.

  Jest prawy i odróżnia dobro od zła w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu (dom, szkoła, parafia).

  Jest samodzielny, respektuje przepisy bezpieczeństwa, unika zagrożeń, dostrzega i potrafi przeciwstawiać się patologiom społecznym.

  Docenia wartość rodziny, troszczy się o jej dobre imię, aktywnie włącza się w rozwiązywanie jej problemów. Okazuje życzliwość i pomoc jej członkom.

  Szanuje Ojczyznę, jako dobro wspólne. Zachowuje odpowiednią postawę wobec symboli, obrzędów i tradycji narodowych.

  Jest tolerancyjny i ze zrozumieniem traktuje różnice między ludźmi wynikającymi z uzdolnień, różnych możliwości oraz odmienności kulturowych i religijnych.

  Jest zainteresowany własnym rozwojem. Podejmuje samodzielnie, na miarę swoich możliwości, zadania, które wspierają jego rozwój osobowy.

Wersja do druku: [program_wychowawczy- 2015/2016 rok]